fbpx
  • Nederlands
  • Engels

Cursus C++ Programmeren

Regio:
  • Training
  • Inhoud
  • Modules
  • Algemeen
    Algemeen
  • Reviews
  • Certificaat
  • Cursus C++ Programmeren : Training

    Doelgroep Cursus C++ Programmeren

    De cursus C++ Programmeren is bedoeld voor developers die in C++ willen leren programmeren en anderen die C++ code willen begrijpen.

    Voorkennis Cursus C++ Programmeren

    Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in C vereist.

    Uitvoering Training C++ Programmeren

    De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo's worden gebruikt om de behandelde begrippen te verduidelijken. De tijden van de cursus zijn van 9.30 tot 16.30.

    Certificering cursus C++ Programmeren

    De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een officieel certificaat C++ Programmeren.

    Cursus C++ Programmeren
  • Cursus C++ Programmeren : Inhoud

    In de cursus C++ Programmeren leren de deelnemers programmeren in de C++ programmeertaal. In de cursus wordt de nieuwste C++ 17 standaard gebruikt. Eerst worden de verschillen tussen C en C++ besproken voor wat betreft declaraties van variabelen, formatted output met de stream IO library, namespaces, function overloading en default function parameters.

    Vervolgens wordt aandacht besteed aan de nieuwe C++ reference variabelen. Zowel Lvalue als Rvalue references worden besproken. Een belangrijk onderdeel van de cursus is het C++ class concept en de C++ implementatie van object georiënteerde principes als abstraction en encapsulation. Ook wordt aandacht besteed aan dynamische geheugen allocatie met new en delete en de rol van assignment operators en copy en move constructors.

    Ook speciale kenmerken van classes, zoals statics, friends en iterators worden besproken. Vervolgens staan ook de object georiënteerde principes van inheritance en polymorfisme op het programma. Daarbij komen de concepten van virtual functions, v-tables, dynamic binding en abstract classes ter sprake.

    In C++ is het mogelijk om standaard operatoren een andere betekenis te geven en dit fenomeen wordt besproken in de module operator overloading. Vervolgens komen belangrijke kenmerken van de C++ standard library aan bod zoals de String class en de principes van C++ templates en de Standard Template Library (STL).

    Tot slot wordt aandacht besteed aan exception handling en hoe dit is geïmplementeerd in C++. Een vervolg op deze cursus is de cursus Advanced C++ Programmeren.

  • Cursus C++ Programmeren : Modules

    Module 1 : Intro C++

    Module 2 : Variables and Types

    Module 3 : References

    Intro C++
    C++ TimeLine
    Comments in C++
    Namespace std
    Output and Error Stream
    Standard Input Stream
    cin and Strings
    Formatted Output
    Variable Declaration
    Scope Resolution Operator
    Inline Functions
    Default Function Arguments
    Overloading Functions
    Range based for loop
    Standard Types
    Type Inference
    Auto Keyword
    Deduction with decltype
    Initialization
    Null Pointer Constant
    Strongly Types Enums
    Variable Scope
    Namespaces
    Using keyword and Directive
    Block Usage
    User Defined Literals
    Storage Classes
    const Qualifier
    References
    Reference Initialization
    References and Pointers
    Rvalues and Rvalues in C
    Rvalues and Rvalues in C++
    Reference to Constant
    Passing References
    Comparison Parameter Passing
    References as Return Values
    Returning lvalue
    Returning Reference to Global
    Rvalue References
    Comparing Reference Types
    Rvalue Reference Usage

    Module 4 : Classes

    Module 5 : Dynamic Memory Allocation

    Module 6 : Inheritance

    Classes and Objects
    Classes in C++
    Class Declaration
    Class Sections
    Constructor and Destructor
    Uniform Initialization
    Header and Sources Files
    Class Implementation
    Advantages Access Functions
    References to private Data
    this Pointer
    static Members
    Constant Objects
    Member Objects
    Friends
    new and delete Operators
    Dynamic Arrays
    Classes with Pointer Data
    Assignment Operator
    Self-Assignment Problem
    Chained Assignments
    Assignment and Initialization
    Copy Constructors
    Passing Objects
    Returning Objects
    Passing References to Objects
    Move Constructor
    Move Assignment Operator
    Perfect Forwarding
    Delegating Constructors
    Inheritance
    Derived Classes in C++
    Class Hierarchy
    Redefining Member Functions
    Derived Class Constructors
    Base - Derived Class Conversion
    Pointer Conversions
    Virtual Functions
    Polymorphism
    Dynamic Binding
    Virtual Function Table
    Pure Virtual Functions
    Abstract Classes
    Multiple Inheritance
    Virtual Derivation

    Module 7 : Operator Overloading

    Module 8 : Exception Handling

    Module 9 : Templates

    Operator Overloading
    Overloading for Numeric Types
    Complex Type Example
    Overloading Rules
    Overloading Restrictions
    Not Overloadable Operators
    When not to Overload
    Numeric Class Overloading
    Operators as Friend
    Unary Overloading Operator
    Exception Handling in C++
    Memory Exhaustion Handling
    Throwing Exceptions
    try Block
    catch Handlers
    Multiple catch Handlers
    Template Array Class
    Exceptions Array Class
    catch Order
    throw List
    What are Templates?
    Template Functions
    Template Specialization
    Template Parameter List
    Class Templates
    Template Parameter Scope
    Template Function Statics
    Template Class Statics
    Inclusion Compilation Model
    Templates and Friends

    Module 10 : STL

    Standard Template Library
    STL Core Components
    STL Library Components
    STL Containers
    Vector Container
    Deque Container
    List Container
    STL Iterators
    STL Algorithms
    STL Allocators
  • Cursus C++ Programmeren : Algemeen

    Cursusvorm

    Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

    Maatwerk

    We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

    Cursustijden

    De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

    Hardware

    Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

    Software

    Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

    Lunch

    De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

    Locaties

    De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

    Copyright

    De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

  • Cursus C++ Programmeren : Reviews

    Stan : PIE Medical Imaging
    Een goede C++-cursus om alle basisprincipes te leren. De cursus heeft een goede opbouw en alles wordt duidelijke uitgelegd met veel demos en voorbeelden. Goede balans tussen theorie en praktijk.
    Xinran : Delta Loyd
    Very good. I liked everything.
    Henriette : DSW
    Dank voor de goede cursus. Een verbetering zou nog zijn een inhoudsopgave met pagina nummers zodat je later makkelijker iets terug kan zoeken.
    Yanming : Dimenco
    Trainer is very patient and helpful. Overall very satisfied.
    Albert : ICT Automatisering
    De persoonlijke aandacht was erg goed. Kon niet beter.
    Dirk : NLR
    Prima cursus met veel leerzame informatie over C++.
    Ervaren docent met diepgaande kennis
    Ruime gelegenheid voor oefening en het stellen van vragen.
    Evert : Eplotech
    Over het algemeen heel tevreden.
    Er was veel ruimte voor persoonlijke aandacht.
    De leerstof was interessant.
  • Cursus C++ Programmeren : Certificaat