fbpx
Code: JAV500
Duur in dagen: 4
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1950

Cursus Advanced Java Programmeren

21-01 t/m 24-01-2019
25-03 t/m 28-03-2019
03-06 t/m 06-06-2019
22-07 t/m 25-07-2019
23-09 t/m 26-09-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Advanced Java Programmeren

Cursus Advanced Java Programmeren Ervaren Java developers die meer geavanceerde aspecten van Java willen leren.

Voorkennis Cursus Advanced Java

Kennis van de syntax van de Java taal en fundamentele ervaring met programmeren in Java is vereist.

Uitvoering Training Java

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo’s dienen ter verheldering van de theorie. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Advanced Java Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced Java Programmeren.

Inhoud Cursus Advanced Java Programmeren

In deze cursus Advanced Java Programmeren komen een reeks geavanceerde aspecten van Java aan de orde. Zo wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop Java applicaties via het netwerk kunnen communiceren. In het bijzonder wordt hierbij ingegaan op sockets en Remote Method Invocations (RMI). Verder komen de geavanceerde multithreading en synchronization mogelijkheden aan bod zoals die zijn geintroduceerd in het concurrency package sinds Java 5. Ook wordt aandacht besteed aan de JMX API voor het local en remote managen en monitoren van Java applicaties. Verder staat reflection, waarmee gecompileerde Java classes softwarematig kunnen worden geanalyseerd, op met programma en komen diverse aspecten het verbeteren van de Java performance aan bod. Vervolgens wordt database access met Java Database Connectivity (JDBC) behandeld en komt aan de orde hoe Java applicaties via het Java Native Interface (JNI) in C en C++ geschreven code kunnen aanroepen. Ook de new IO API passeert de revu en na een behandeling van diverse aspecten van memory management en logging staat tenslotte de interactie tussen Java en XML op het programma. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de streaming API (Stax) waarbij de applicatie de controle heeft over de XML benadering als aan de statische Java API for XML Binding (JAXB) waarbij vooraf Java classes voor specifieke XML worden gegenereerd. Ook Web Services die sinds Java 6 mogelijk zijn in de Standard Edition worden besproken. Deze cursus is een goede voorbereiding op het Java 7 Programmer Exam Part II (1Z0-804). In combinatie met de cursus Java Programming Fundamentals is de cursus Advanced Java Programmeren ook een goede voorbereding op het Java 7 of Java 8 Programmer Exam Part I (1Z0-803) of (1Z1-808).

Module 1 : Java Networking

Module 2 : Concurrency

Module 3 : Java Management Extensions

Java Networking Intro
Network Protocols
Using URL Class
Reading from an URL
InetAddress Class
Sockets
Socket Communication
Socket Types
Socket Ports
ServerSocket Class
Socket Class
Datagram Sockets
DatagramPacket Class
Multicast Sockets
Socket Programming
Concurrency Package
Concurrency Package Benefits
Contents Concurrency Package
Task Scheduling Framework
Executor Interface
ExecutorService
Executors Class
Callables and Futures
ScheduledExecutorService
Synchronizers
Semaphores
CountdownLatch
CyclicBarrier
Exchanger
Concurrent Collections
BlockingQueue Interface
Lock Interface
Atomic Variables
What is JMX?
JMX Goal
JMX Usage
Managed Beans
MBean Flavors
JMX Architecture Levels
JMX Architecture
MBeans Instrumenting JVM
Accessing JMX Agent
Standard MBeans
Naming MBeans
MBean Server
MBean Server Interface
Registering MBeans
JMX Notifications
Notification Class
Notification Listeners

Module 4 : Reflection

Module 5 : Performance

Module 6 : Remote Method Invocation

What is Reflection?
Reflection Classes
Class Loading
Creating Objects
Reflection Methods in Class
Field Class
Field Class Usage
Constructor Class
Constructor Class Usage
Method Class
Method Class Usage
AccessibleObject Class
Dynamic Proxies
Invocation Handler
Influences on Performance
History of Java Performance
JIT Compilation
Hotspot JVM
Garbage Collection
Benchmarks
Monitoring, Profiling, Tuning
String Types
Buffered and New I/O
Synchronization
Concurrency Package
Primitives versus Wrappers
Collections
Exception Handling
Serialization
Native methods
Lazy Loading
Object Reuse
What is RMI?
RMI Characteristics
RMI Architecture
Remote Interface
Stubs and Skeletons
Remote Object
Remote Object Registration
RMI Client
Exporting Objects
Locating Remote Objects
RMI Control Flow
Serialization
Parameter Passing
Dynamic Class Loading
Activation

Module 7 : Database Access with JDBC

Module 8 : Memory Management

Module 9 : Java Native Interface (JNI)

JDBC Architecture
JDBC Drivers and URL’s
Database Connections
Executing Statements
Querying Databases
Update Statements
Retrieving Results
Handling Errors
Prepared Statements
Database Metadata
Transactions
Commit and Rollback
Rowset Interfaces
Using RowsetProvider
JVM Internal Architecture
Java Memory Management
Object Lifecycle
Strong Object References
Invisible and Unreachable
Circular References
Garbage Collection
Generational GC
Heap Space Organization
GC Algorithms
Serial Collector
Parallel Collector
Reference Objects
Soft and Weak References
Phantom References
Finalization
Java Native Interface
Java to C
C to Java
JNI Boundary
Header Files
Required Parameters
Java Language
Writing Native Methods
Declaring Native Methods
JNIEnv Interface Pointer
Mapping Table
Accessing Java Strings
JNI Functions
Accessing Arrays

Module 10 : Java Logging

Module 11 : New IO

Module 12 : Java API XML Binding (JAXB)

Logging
Logging in Java
Java Util Logging
Levels and Log Methods
Logging Configuration
log4j Characteristics
log4j Configuration
Loggers
Logger Output Hierarchy
Inheriting Logging Levels
Logger Names
Log Levels
Appenders and Layouts
Log Analyzer Tools
What is NIO?
Synchronous I/O Processing
Asychronous I/O Processing
Working with Buffers
IO Channels
Selectable Channels
Selectors
Selection Keys
Character Sets
Using Path Class
Directory Traversing
PathMatcher class
Using WatchService
XML Processing Options
What is JAXB?
JAXB versus DOM and SAX
JAXB Design Goals
Building JAXB Applications
JAXB Architecture
JAXB Binding Life Cycle
Role of Binding Compiler
XML tot Java Mapping Rules
Mapping of XML Schema Types
Binding Elements and Attributes
Named Complex Types
Customized Mappings
Adapter Classes
JAXB Annotations Types
JAXB API

Module 13 : StaX

Module 14 : Web Services

Streaming API for XML
Building a Dom Tree
SAX Callbacks
Pull versus Push Parsing
Advantages of Pull Parsing
Why StaX?
Iterator API
XMLEventReader
XMLEventWriter
Cursor API
XMLStreamReader
XMLStreamWriter
Choosing considerations
What is a Web Service?
Web Service Stack
What is SOAP?
What is WSDL?
What is JAX-WS
Web Service Support on Java 7
Service Programming Model
Publishing an Endpoint
Client Programming Model

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl