fbpx
Code: PRG400
Duur in dagen: 4
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1750

Cursus Python Programmeren

03-06 t/m 06-06-2019 startgarantie
24-06 t/m 27-06-2019 startgarantie
22-07 t/m 25-07-2019 startgarantie
26-08 t/m 29-08-2019
23-09 t/m 26-09-2019
Uw startdatum
Regio:

Cursus Python Programmeren.jpg

Doelgroep voor de Cursus Python Programmeren

De cursus Python Programmeren is bedoeld voor developers en systeembeheerders die willen leren programmeren in Python en andere personen die Python code willen begrijpen.

Voorkennis voor de Training Python Programmeren

Kennis en ervaring met programmeren is niet strikt noodzakelijk om deel te nemen aan deze cursus. Ervaring in programmeren is wel bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training Python

De theorie in de cursus Python Programmeren wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo’s verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificaat Python Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Python Programmeren.

Inhoud van de Python Cursus

In de cursus Python Programmeren leren de deelnemers te programmeren in de object georiënteerde scripttaal Python. Python is een taal die vaak wordt gebruikt voor installatie scripts en voor prototypes van grote applicaties. Na een inleiding over de installatie en de verschillende manieren om scripts uit te voeren, worden de basisbegrippen zoals declaraties, variabelen en control flow structures besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de collection structures, zoals Lists, Tuples en Dictionaries. Vervolgens wordt de focus gericht op het gebruik van functies met de verschillende methoden van parameter passing, zoals by value en by reference. Ook de scope van variabelen en lambda functies worden hierbij besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de opdeling van Python software in modules en komt het gebruik van namespaces en packages aan de orde. Comprehensions in Python en functioneel programmeren komen aan de orde evenals de afhandeling van fouten in scripts met behulp van exception handling. Vervolgens staat de functionaliteit van diverse Python library functies voor het benaderen van files op het programma en wordt aandacht besteed aan database access met de Python Database API. Ook object georiënteerd programmeren met classes en objects wordt behandeld. In dit opzicht worden concepten als properties, constructors en encapsulation belicht. Tenslotte wordt als de tijd het toelaat optioneel aandacht besteed aan verschillende libraries voor Reguliere Expressies, unit testing en date and time. De verdieping op deze cursus is de cursus Advanced Python Programmeren.

Module 1 : Python Intro

Module 2 : Variables and Data Types

Module 3 : Data Structures

What is Python?
Python Features
Getting Started
Setting up PATH
Environment Variables
Running Python
Interactive Mode
Script Mode
Identifiers
Reserved Words
Lines and Indentation
Multi Line Statements
Quotes
Variables
Data Types
Python Numbers
Numerical Types
Number Type Conversions
Conversion Functions
Built-in Number Functions
Python Strings
String Operators and Operations
String Formatting
Triple Quotes
Raw and Unicode Strings
Built-in String Functions
Sequences and Lists
Accessing and Updating Lists
Multidimensional Lists
List Operations
List Functions and Methods
Tuples
Accessing Values in Tuples
Tuple Functions
Bytes and Byte Arrays
Sets and Dictionaries
Accessing Values in Dictionaries
Properties of Dictionary Keys
Dictionary Methods

Module 4 : Control Flow and Operators

Module 5 : Functions

Module 6 : Modules

Control Flow Constructs
if Statement
else Statement
elif Statement
while Loop
for Loop
break Statement
continue Statement
Loop with else Combination
pass Statement
Python Operators
Operator Precedence
Function Syntax
Calling Functions
Pass by Value
Pass by Reference
Overwriting References
Function Arguments
Keyword Arguments
Default Arguments
Variable Length Arguments
Lambda Functions
return Statement
Scope of Variables
import Statement
from…import Statement
Locating Modules
Creating and Using Modules
dir Function
Python Packages
Explict Import Modules
Implicit Import Modules
Namespaces and Scoping
globals and locals Functions
reload Function
Test Harnass

Module 7 : Comprehensions

Module 8 : Excepting Handling

Module 9 : Python IO

Functional Programming
Map and Filter
Reduce and Lambda
List Comprehensions
Filtered List Comprehension
Syntactic Sugar
Dictionary Construction with Zip
Dictionary Comprehension
Dictionary from Keys
Set Comprehension
Unexpected Errors
Typed Exception Handling
Exception Handling with Else
except Clause Multiple Exceptions
Standard Exceptions
try-finally Clause
Exception Arguments
Raising Exceptions
Example raising Exceptions
User Defined Exceptions
Input and Output
IO Module
Opening Files
File Open Modes
Reading and Writing Binary Files
Reading and Writing Text Files
File Positions
Renaming and Deleting Files
Directory Methods
Creating Directories

Module 10 : Python Database Access

Module 11 : Python Classes

Module 12 : Optional : Python Libraries

Python DB API
Using with
Inserting Data
Prepared Statements
Last inserted row id
Retrieving Data
Fetching Rows
Parameterized Queries
Transactions
Object Orientation
Creating Classes
Class Members
Creating and Using Objects
Accessing Attributes
Property Syntax
Built-in Class Attributes
Constructors and Destructors
Encapsulation
Regular Expressions
match Function
Matching versus Searching
Search and Replace
Unit Testing
Unit Test Example
Date and Time Handling
Time Tuple
Calendar Functions

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl