fbpx

Cursus Queries met MySQL

In de cursus Queries met MySQL leren de deelnemers de syntax en het gebruik van de query taal SQL in de context van een MySQL database. SQL ofwel Standard Query Language is een ANSI en ISO standaard die qua basis syntax toepasbaar is in alle relationele database management systemen (DBMS). Toch zijn er verschillen in de SQL implementaties en in deze cursus wordt specifiek ingegaan op SQL in MySQL.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Queries met MySQL : Inhoud

  MySQL Intro

  De cursus gaat van start met een introductie in relationele databases, de installatie van MySQL en beschikbare tooling zoals de MySQL Workbench. Ook wordt ingegaan op de verschillende storage engines en connectoren.

  SQL Standaard

  Vervolgens wordt de SQL Standaard besproken. Stapsgewijs worden de verschillende onderdelen van SQL zoals Data Definition Language met CREATE TABLE, Data Manipulation Language met INSERT en UPDATE behandeld.

  Data Definition

  Dan wordt aandacht besteed aan de creatie en manipulatie van database tabellen met Primary Keys, Auto Increment, Indexes en Constraints op Columns. Ook de relatie tussen tabellen met Foreign keys komt aan de orde. Eveneens het veranderen van de tabel structuur met ALTER TABLE en het verwijderen van tabellen met DROP komt aan bod.

  Data Manipulation

  Vervolgens wordt ingegaan op Data Manipulatie met INSERT en UPDATE Queries. Hierbij wordt ook het doorgeven van parameters aan queries door middel van Prepared Statements behandeld.

  Select en Grouping

  Het ophalen van data met SELECT queries is een centraal onderdeel van het programma van de cursus. De diverse clausules van SELECT zoals FROM, WHERE, ORDER BY, BETWEEN, LIKE komen aan bod. En ook het groeperen van data door middel van GROUP en HAVING clauses wordt behandeld.

  Functies

  MySQL kent ook vele functies die kunnen worden toegepast om berekeningen op data uit te voeren en data te filteren. Naast de standaard SQL functies komen ook de vele MySQL specifieke functies aan bod.

  Joins

  Vervolgens wordt ingegaan om het combineren van data uit verschillende tabellen door middel van joins. MySQL kent vele typen joins om data uit tabellen te combineren en deze worden behandeld.

  Advanced Topics

  Tenslotte is er aandacht voor de toepassing van SET operatoren zoals UNION en INTERSECT en wordt ingegaan op transacties met commits en rollbacks en stored procedures.

 • Cursus Queries met MySQL : Training

  Doelgroep Cursus Queries met MySQL

  De cursus Queries met MySQL is bedoeld voor developers, database beheerders en andere belangstellenden die MySQL SQL willen leren kennen en gebruiken.

  Voorkennis Cursus Queries met MySQL

  Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis van systeem ontwikkeling en databases is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Queries met MySQL

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Queries met MySQL

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Queries met MySQL.

  Cursus Queries met MySQL
 • Cursus Queries met MySQL : Modules

  Module 1 : MySQL Introduction

  Module 2 : SQL Introduction

  Module 3 : Data Definition

  MySQL Database
  MySQL Installation
  MySQL versus MariaDB
  MySQL Admin
  Database View
  MySQLWorkBench
  MySQL Storage Engines
  mysql Prompt
  MySQL Notifier
  Available Connectors
  MySQL versions
  MySQL Documentation
  SQL Foundations
  SQL Standard
  Relationships
  Primary Keys
  Foreign Keys
  SQL Query Types
  DDL Queries
  DML Queries
  MySQL Data Types
  Numeric Data Types
  String Data Types
  Date and Time Types
  CREATE TABLE
  Unique Constraint
  MySQL Sequences
  Column Attributes
  Auto Increment Columns
  AUTO_INCREMENT attribute
  LAST_INSERT_ID()
  NOT NULL Attribute
  KEY and INDEX
  ALTER TABLE
  DROP COLUMN
  DROP TABLE

  Module 4 : Data Manipulation

  Module 5 : SQL Queries

  Module 6 : Grouping

  Data Manipulation Language
  Transaction Control
  Inserting Rows
  INSERT Statement
  Prepared Statements
  Updating Rows
  UPDATE Statement
  Check Constraint
  DELETE statement
  TRUNCATE TABLE
  Renaming Tables
  Locking Tables
  Selecting Rows
  SELECT Statement
  FROM Clause
  Specifying Conditions
  WHERE Clause
  Sorting with ORDER BY
  NULLs, FIRST, LAST
  Removing Doubles
  BETWEEN and IN
  ANY Clause
  ALL Clause
  Using LIKE
  GROUP BY Clause
  Filtering Groups
  Group by Single Column
  Group By More Columns
  HAVING Clause
  Operators
  String Operators
  Date Operators
  Concatenate Operator
  MySQL IF Statement
  MySQL CASE Statement
  IF versus CASE

  Module 7 : Functions

  Module 8 : Joins

  Module 9 : Advanced Topics

  MySQL Aggregate Functions
  AVG, COUNT, SUM
  MIN, MAX, GROUP_CONCAT
  STD Functions
  STD, STDDEV, STDDEV_POP
  MySQL String Functions
  CONCAT, REPLACE, SUBSTRING
  Control Flow Functions
  Date and Time Functions
  Conversion Functions
  MySQL String Length
  Cast Operation
  Joining Multiple Tables
  ANSI Join Syntax
  Normal Joins
  Natural Join
  Left Join
  Right Join
  Full Join
  Full Outer Join
  Inner Join
  ANSI Outer Join
  Cross Join
  Multiple Join Conditions
  Combining Results
  SET Operatoren
  MySQL UNION
  UNION without Alias
  UNION ALL
  INTERSECT
  Transaction Control
  Commit and Rollback
  Implicit rollbacks
  Implicit commits
  Stored Procedures
  Passing Parameters
 • Cursus Queries met MySQL : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Queries met MySQL : Reviews

 • Cursus Queries met MySQL : Certificaat