fbpx

Algemene Voorwaarden SpiralTrain

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SpiralTrain BV (hierna te noemen SpiralTrain), op alle tussen SpiralTrain en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering daarvan.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door SpiralTrain schriftelijk worden bevestigd.
1.4 Alle vormen van (IT-)trainingen/opleidingen/cursussen/certificering en andere instructievormen zullen in het hiernavolgende gemakshalve worden aangeduid met “trainingen”.
2. Totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes geschieden geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Elke aanbieding of offerte vervalt in ieder geval indien zij niet binnen 1 maand is geaccepteerd.
2.3 Het enkel uitbrengen van een prijsopgave, begroting, of soortgelijke mededeling kan niet gelijkgesteld worden aan een bindende aanbieding of offerte en kan SpiralTrain derhalve niet verplichten tot het sluiten van een overeenkomst.
2.4 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand door de ondertekening door beide partijen van een opdrachtbevestiging, vermeldende een omschrijving van de opdracht en de tarieven. Ook komt een overeenkomst van opdracht tot stand indien opdrachtgever zich via de website van SpiralTrain inschrijft voor een training en de inschrijving door SpiralTrain via de mail wordt bevestigd. Voorts wordt hoe dan ook de overeenkomst van opdracht geacht te zijn overeengekomen op het moment waarop SpiralTrain met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.
3. Aanmeldingen voor trainingen en betaling
3.1 Aanmeldingen voor trainingen dienen per mail te geschieden en dienen door SpiralTrain minimaal 2 dagen voor aanvang van de training te zijn ontvangen.
3.2 Eerst indien (en voor zover) SpiralTrain de deelname van opdrachtgever aan een training schriftelijk bevestigt, ontstaat er een recht voor opdrachtgever op die betreffende training.
3.3. Voor aanmeldingen voor trainingen op basis van open-inschrijving geldt dat ze door SpiralTrain op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. SpiralTrain behoudt zich het recht voor om na de bevestiging van art. 3.2 hierboven de tijden en/of locatie van de training te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 dagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
4. Annulering
4.1 Een training kan door opdrachtgever tot een termijn van 7 dagen voor aanvang kostenloos worden geannuleerd.
4.2 Indien een training/opdracht na deze termijn wordt geannuleerd dient opdrachtgever 50 % van het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de cursist om welke reden dan ook niet op komt dagen dient 100% van het verschuldigde bedrag te worden voldaan .
4.3 Verschuiving van een training naar een andere datum is mogelijk als het verzoek per email door SpiralTrain ontvangen wordt 7 dagen of meer voor aanvang van de betreffende training. Hiervoor zulen geen kosten in rekening worden gebracht. Op de dag van de training zelf kan niet meer worden geannuleerd of verschoven.
4.4 Een eenmaal verschoven training kan niet nogmaals verschoven, noch geannuleerd worden door de opdrachtgever. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen per email worden opgegeven en het moment van ontvangst door SpiralTrain geldt als moment van verschuiving of annulering.
4.5 Opdrachtgever mag ten allen tijde vervangers voor reeds ingeschreven cursisten aanwijzen.
4.6 Het staat SpiralTrain te allen tijde vrij om een training te annuleren, of te verschuiven naar een andere datum, zonder dat SpiralTrain tot enige vergoeding verplicht zal zijn dan de terugbetaling van het betaalde tarief in het geval van annulering. In het geval van verschuiving zal SpiralTrain verplicht zijn het betaalde bedrag terug te betalen indien opdrachtgever afziet van deze andere trainingsdatum. Het staat SpiralTrain vrij om de locatie van uitvoering te wijzigen, waarbij de extra enkele reisafstand nooit meer dan 100 km zal bedragen. Wanneer de plaats van uitvoering een andere is dan de bestelde locatie, zal SpiralTrain per trainingsdag de reisafstand heen en terug tussen beide compenseren middels een standaard vergoeding van € 0,19 per kilometer, met een maximale dagvergoeding van € 38,00.
5. Tarieven
5.1 Voor alle door SpiralTrain aangeboden trainingen (en overige diensten) gelden de afgesproken tarieven. Deze tarieven zijn echter gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden ná het sluiten van de overeenkomst wijzigen, dan behoudt SpiralTrain zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Indien en voor zover de prijzen aldus met meer dan 15% worden verhoogd, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.
5.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW.
6. Betaling
6.1 Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan SpiralTrain voldoen. Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens SpiralTrain op te schorten.
6.2 Door het enkel verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van SpiralTrain op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.3 Opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende handelsrente.
6.4 Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van SpiralTrain medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid voor de betaling van de (openstaande) facturen.
7. Garantie en reclames
7.1 SpiralTrain staat er jegens opdrachtgever voor in dat de door haar geleverde trainingen voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Klachten dienen onmiddellijk en uiterlijk 8 dagen na constatering van het vermeende gebrek schriftelijk aan SpiralTrain te worden gemeld. Indien de klacht door SpiralTrain gegrond wordt bevonden, verplicht SpiralTrain zich deze training opnieuw uit te voeren. Aldus is SpiralTrain ter zake van haar verplichtingen jegens opdrachtgever volledig gekweten en tot geen verdere (schade-)vergoeding gehouden.
8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 SpiralTrain is uitsluitend aansprakelijk voor schade van opdrachtgever welke het rechtstreekse gevolg is van een aan SpiralTrain toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de uitvoering van de opdracht voortvloeiende verplichtingen, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
8.2 Indien bovenomschreven beperking om welke reden dan ook rechtens toepassing mist, heeft te gelden dat de aansprakelijkheid van SpiralTrain beperkt is tot een maximum van éénmaal het bedrag van de prijs, die door SpiralTrain aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of grove onzorgvuldigheid van SpiralTrain.
8.3 SpiralTrain is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van SpiralTrain.
8.4 SpiralTrain is steeds bevoegd de schade van opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen. Opdrachtgever vrijwaart SpiralTrain voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door SpiralTrain uitgevoerde opdracht, indien en voor zover SpiralTrain daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens opdrachtgever aansprakelijk is.
8.5 De in de voorgaande leden neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door SpiralTrain bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
9. Intellectuele eigendom
9.1 Opdrachtgever krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de trainingen en overige diensten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij SpiralTrain dan wel bij een ander berusten.
9.2 De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.
9.3 SpiralTrain verklaart dat naar haar beste weten de trainingen en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan SpiralTrain zo nodig de desbetreffende trainingen en overige diensten vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
9.4 Opdrachtgever zal SpiralTrain onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de trainingen en overige diensten. Als dan is SpiralTrain bevoegd daartegen mede namens opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te treffen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal opdrachtgever SpiralTrain zijn optimale medewerking verlenen.
10. Verzuim en ontbinding
10.1 Bij verzuim van opdrachtgever of in een van de in artikel 10.2 genoemde gevallen is SpiralTrain bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks te harer keuze.
10.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten per direct worden geacht te zijn ontbonden, tenzij SpiralTrain binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.
10.3 Het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2 doet niet af aan de overige rechten van SpiralTrain op grond van de wet en de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.
10.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 10.1 of (ii) 10.2, zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van SpiralTrain op opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle overige vorderingen van SpiralTrain op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Ook is SpiralTrain gerechtigd – indien mogelijk – de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee zullen SpiralTrain en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde SpiralTrain in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren).
11. Overmacht
11.1 Indien SpiralTrain door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. SpiralTrain zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtsituatie.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van SpiralTrain onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van SpiralTrain kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij SpiralTrain of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij SpiralTrain als op de (andere) locatie waar de training plaatsvindt.
11.3 Duurt de overmachtsituatie 7 dagen of langer, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
11.4 In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als SpiralTrain als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
11.5 In geval van overmacht zal SpiralTrain al het redelijkerwijs mogelijke ondernemen om de effecten van de overmachtsituatie voor opdrachtgever te minimaliseren.
12. Ziekte van trainer / consultant
12.1 Bij ziekte en/of verhindering van een trainer zal SpiralTrain binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.
12.2 Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal SpiralTrain opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 11 van toepassing.
12.3 Indien SpiralTrain binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 11 niet van toepassing en kan opdrachtgever geen recht doen gelden op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van de overeengekomen vergoeding. Dit artikel gaat boven de eventuele terugbetalingsregeling van artikel 4.6 hierboven.
13. Vervaltermijn
13.1 Onverminderd het bepaalde onder “Reclames” (art 7 hierboven) is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat SpiralTrain de opdracht niet naar behoren of met de vereiste zorg heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde onder “Reclames” is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan SpiralTrain kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.
14. Elektronische post (e-mail) en elektronisch dataverkeer
14.1 Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de communicatie (verzenden en ontvangen van berichten al dan niet voorzien van bijlagen) tussen opdrachtgever en SpiralTrain in het kader van (de uitvoering van) de opdracht (tevens) kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post. Die communicatie geschiedt onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:
a. Met uitzondering van de overeenkomst die tot stand komt door de elektronische inschrijving door opdrachtgever, nadat de inschrijving per email door SpiralTrain is bevestigd, is het verzenden en ontvangen van berichten door middel van elektronische post uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van informatie en niet voor het uitwisselen van tot de andere partij gerichte wilsverklaringen, met uitzondering tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
b. een door middel van elektronische post verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de geadresseerde, indien de afzender (door middel van elektronische post) een bevestiging van ontvangst van het bericht door de geadresseerde heeft ontvangen of haar anderszins van ontvangst van het bericht door de geadresseerde blijkt;
c. ingeval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een door middel van elektronische post ontvangen bericht, is de inhoud van het door SpiralTrain verzonden bericht bepalend.
14.2 SpiralTrain staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van een door middel van elektronische post verzonden bericht.
14.3 SpiralTrain zal redelijkerwijs van haar te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de inhoud van door middel van elektronische post verzonden berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen, maar kan niet ervoor instaan dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen, zodat SpiralTrain geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van kennisneming van de inhoud van die berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen door derden.
14.4. Indien de uitvoering van de opdracht (tevens) geschiedt met behulp van elektronisch dataverkeer, zal SpiralTrain redelijkerwijs van haar te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat bij het verzenden of ontvangen van gegevens, zowel in de verhouding tot opdrachtgever als in de verhouding tot derden, storing of vertraging dan wel verminking of wijziging van gegevens optreedt. SpiralTrain heeft echter geen invloed op de datacommunicatiemiddelen en/of computersystemen door middel waarvan het elektronisch dataverkeer plaatsvindt, zodat SpiralTrain bv geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van het gebruik van elektronisch dataverkeer als hulpmiddel bij de uitvoering van de opdracht.
15. Wijziging algemene voorwaarden
15.1 SpiralTrain is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De door SpiralTrain gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan SpiralTrain te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
15.2 Indien opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing.
16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Alle rechtsverhoudingen tussen SpiralTrain en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
16.2 Alle geschillen die ontstaan zullen, voor zover niet anders door de wet dringend zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht.