fbpx

Cursus C# Programmeren

In de cursus C# Programmeren leren de deelnemers programmeren in het .NET platform met de C# (C Sharp) taal. De nadruk van de cursus ligt op de C# syntax, programma structuur en implementatie details. De opgedane C# kennis is zowel toepasbaar in het .NET Framework als in .NET Core. The meest recente versie van C# wordt in de cursus gebruikt.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus C# Programmeren : Inhoud

  C# Intro

  De cursus C# Programmeren gaat van start met een bespreking van de essenties van het .NET Framework en .NET Core. Daarbij wordt ingegaan op de Common Language Runtime, managed code, assemblies en garbage collection.

  Language Syntax

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan variabelen, data types, operatoren en loops. Ook het aanroepen van methoden en omgaan met arrays en strings staat op het programma van de cursus.

  Classes en Objects

  Dan komt object georiënteerd programmeren met classes en objects aan de orde. Begrippen als encapsulation, inheritance en polymorphism worden uitgelegd. En ook is er aandacht voor fout afhandeling door middel van exception handling.

  Multithreading

  Vervolgens leren de deelnemers werken met multiple threads en de implementatie van concurrent tasks. Ook de coördinatie tussen threads door middel van synchronisatie mechanismen als events en Monitor Wait en Pulse komt aan bod.

  Special Classes

  Op het programma van de cursus C# Programmeren staan ook een aantal special classes zoals delegates, lambda's, properties, indexers and attributes. En er wordt aandacht besteed aan Reguliere Expressies met de RegExp class.

  Generics en Collections

  De cursus C# Programmeren wordt afgesloten met de behandeling van geparametriseerde types en methoden die generics worden genoemd. Generics worden veel toegepast bij collection classes die vervolgens op het programma staan. Tenslotte wordt aandacht besteed aan File I/O met C# libraries.

 • Cursus C# Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus C#

  Deze cursus is bedoeld voor aankomende developers die de programmeertaal C# en de toepassing daarvan in .NET applicaties willen leren.

  Voorkennis C# Sharp

  Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Ervaring in andere programmeer talen zoals JavaScript, Java of C++ is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training C# Programmeren

  De theorie wordt gepresenteerd aan de hand presentatie slides. Demo's dienen ter verheldering van de behandelde concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering C#

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat C# Programmeren.

  Cursus C#
 • Cursus C# Programmeren : Modules

  Module 1 : C# Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Classes and Objects

  C# Versions
  .NET Architecture
  .NET Core
  Common Language Runtime
  Managed Code
  C# Compilation and Execution
  Managed Execution
  Assemblies
  MSIL and Metadata
  Garbage Collection
  .NET Framework Class Library
  C# Data Types
  Variables and Scope
  Operators
  Flow Control
  if and switch Statement
  for and foreach Loops
  while Statement
  do while Statements
  break and continue
  Strings and Arrays
  Methods and Parameter Passing
  Class Definition
  Encapsulation
  Access Modifiers
  Constructors
  Creating Objects
  Fields and Properties
  static Modifier
  Overloading
  Constants
  Common Type System
  Value and Reference Types

  Module 4 : Inheritance

  Module 5 : Exception Handling

  Module 6 : Namespaces

  Derived Classes
  Overriding Methods
  Hiding Methods
  Polymorphism
  Abstract Classes
  Interfaces
  Implementing Interfaces
  Type Casting
  Implicit and Explicit Casting
  Error Conditions
  Exceptions in C#
  Exception Handling Syntax
  Exception Flow
  Exceptions Template
  Exceptions Object
  finally Clause
  Throwing Exceptions
  User Defined Exceptions
  Defining Namespaces
  Using Namespaces
  Nested Namespaces
  Namespace Directory
  Assemblies and Modules
  Assembly Manifest
  Types of Assemblies
  Global Assembly Cache
  Strong Names

  Module 7 : Threads

  Module 8 : Synchronization

  Module 9 : Special Classes

  Thread Benefits and Drawbacks
  C# Thread Model
  Thread Class
  Thread Stack
  Thread Delegate
  Autonomous Classes
  Passing Parameters
  Thread Naming
  Background Threads
  Thread Exceptions
  Thread Methods
  Concurrent Method Invocation
  Blocking on Monitor
  Lock Statement
  Mutual Exclusion in C#
  Joining Threads
  Interrupting Threads
  DeadLock
  Wait Handles
  Interthread Communication
  Condition Synchronization
  Monitor Wait and Pulse
  What is a Delegate?
  Multicasting
  Delegates and Events
  Enumerations
  Extension Methods
  Partial Classes
  Attributes
  Attribute Parameters
  Custom Attributes
  Nullable Types
  Static Classes

  Module 10 : Utility Classes

  Module 11 : Generics

  Module 12 : Collections

  Object Class
  Boxing and Unboxing
  Overriding Equals
  Math Class
  DateTime Structure
  Regex Class
  Process and Environment Class
  Localizing Dates and Numbers
  What are Generics?
  Need for Generics
  Generic Class Syntax
  Multiple Generic Parameters
  Bounded Types
  Runtime Type
  Parameter Constraints
  Generic Methods
  Framework Classes
  Predefined Collections
  Array and List Class
  Queue and Stack Class
  Linked List
  Sorted List
  Dictionary
  Hashtable

  Module 13 : File I/O

  I/O Classes
  Accessing Text Files
  Using Directive
  Accessing Binary Files
  Buffered Streams
  Serialization
  Accessing File System
  Directory Classes
 • Cursus C# Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus C# Programmeren : Reviews

  Wales : ROC Den Haag
  Door developers voor developers!
  Er wordt goed naar je geluisterd en de use cases die je aanbrengt tijdens de lessen of naderhand via email etc.
  Goede locatie, zowel qua bereikbaarheid als overige faciliteiten (lunch).
 • Cursus C# Programmeren : Certificaat