fbpx
Code: NET200
Duur in dagen: 5
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 2250

Cursus C# / C Sharp Programmeren

10-06 t/m 14-06-2019
08-07 t/m 12-07-2019
05-08 t/m 09-08-2019
09-09 t/m 13-09-2019
07-10 t/m 11-10-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus C# / C Sharp Programmeren

Cursus C# Deze cursus is bedoeld voor ervaren developers met een achtergrond in Java, C++, Delphi of Visual Basic.

Voorkennis C Sharp

Deelnemers aan deze cursus moeten ervaring in Java, C++, Delphi of Visual Basic hebben. Ook worden zij geacht bekend te zijn met de basisprincipes van het .NET Framework.

Uitvoering Training C# Programmeren

De theorie wordt gepresenteert aan de hand presentatie slides. Demo’s dienen ter verheldering van de behandelde concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering C#

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat C# Programmeren.

Inhoud Cursus C#

In deze cursus leren de deelnemers programmeren in het .NET platform met de C# taal. De nadruk van de cursus ligt op de C# syntax, programma structuur en implementatie details. Na het volgen van de cursus zullen de deelnemers in staat zijn de rol die C# speelt in het .NET Framework en het .NET Platform te beschrijven. Ze zijn in staat om een eenvoudige applicatie te programmeren, die te documenteren, te debuggen en te compileren. De deelnemers leren gebruik te maken van variabelen, data types, operatoren, loops en exception handling. Ook leren zij methoden aan te roepen en te schrijven, om te gaan met arrays en object georienteerd programmeren met classes en objects. Bovendien leren de deelnemers werken met delegates, events, properties, indexers and attributes. The meest recente versie van C# wordt in de cursus gebruikt.

Module 1 : C# Intro

Module 2 : Language Syntax

Module 3 : Classes and Objects

What is C#?
C# Versions
.NET Versions
.NET Architecture
Common Language Runtime
Managed Code
C# Compilation
Compilation and Execution
Managed Execution
Assemblies
MSIL and Metadata
Application Types
Garbage Collection
.NET Framework Class Library
C# Resources
C# Data Types
Console IO
Variables
Variable Scope
Case Sensitivity
Operators
Flow Control
if Statement
switch Statement
for Loops
foreach Statement
while Statement
do Statements
break and continue
Strings
Arrays
Methods
Parameter Passing
Classes and Objects
Example Class and Objects
Class Definition
Encapsulation
Access Modifiers
Constructors
Creating Objects
Fields
Properties
Special Properties
static Modifier
Overloading
Constants
Common Type System
Value Types
Reference Types
Object References

Module 4 : Inheritance

Module 5 : Exception Handling

Module 6 : Namespaces

Inheritance
Derived Classes
Overriding Methods
Hiding Methods
Polymorphism
Abstract Classes
Interfaces
Implementing Interfaces
Type Casting
Implicit Casting
Explicit Casting
Error Conditions
Exceptions in C#
Exception Handling Syntax
Exception Flow
Exceptions Template
Exceptions Object
finally Clause
Throwing Exceptions
User Defined Exceptions
Catching User Exceptions
What are Namespaces?
.NET Namespaces
Defining Namespaces
Using Namespaces
Nested Namespaces
Namespace Aliases
Namespace Directory
Assemblies
Modules
MathLibrary Module
Assembly Manifest
AssemblyInfo
Using MathLibrary
Types of Assemblies
Global Assembly Cache
Strong Names

Module 7 : Threads

Module 8 : Synchronization

Module 9 : Special Classes

Multiple Threads
Benefits and Drawbacks
Thread Characteristics
C# Thread Model
Thread Class
Thread Stack
Thread Delegate
Multiple Threads
Autonomous Classes
Passing Parameters
Thread Naming
Background Threads
Thread Exceptions
Thread Methods
Concurrent Method Invocation
Synchronization
Blocking on Monitor
Lock Statement
Mutual Exclusion in C#
Joining Threads
Interrupting Threads
DeadLock
Wait Handles
Interthread Communication
Condition Synchronization
Monitor Wait and Pulse
What is a Delegate?
Benefits of Delegates
Multicasting
Delegates and Events
Simple Event Handling
Enumerations
Enumeration Base Types
Extension Methods
Partial Classes
Attributes
Attribute Parameters
Custom Attributes
Nullable Types
Static Classes

Module 10 : Utility Classes

Module 11 : Generics

Module 12 : Collections

Object Class
Boxing and Unboxing
Overriding Equals
Math Class
DateTime Structure
Regex Class
Input Conversion
Convert Class
Process Class
Environment Class
Globalization
Localizing Dates
Localizing Numbers
XML Documentation
What are Generics?
Need for Generics
Generic Class Syntax
Benefits of Generics
Multiple Generic Parameters
Runtime Type
Parameter Constraints
Generic Methods
What are Collections?
Framework Classes
Properties of Collections
Predefined Collections
Array Class
List Class
Queue Class
Queue Methods
Stack Class
Stack Methods
Linked List
Sorted List
Dictionary
Hashtable
BitArray

Module 13 : File I/O

Stream I/O
I/O Classes
File Types
Writing Text File
Reading Text File
Using Directive
Accessing Binary Files
Buffered Streams
Serialization
Implementing Serialization
Accessing File System
Directory Classes

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl