fbpx
Code: JAV100
Duur in dagen: 5
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 2250

Cursus Java Programmeren

17-06 t/m 21-06-2019 startgarantie
15-07 t/m 19-07-2019
19-08 t/m 23-08-2019
16-09 t/m 20-09-2019
14-10 t/m 18-10-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Java Programmeren

Cursus Java ProgrammerenDe cursus Java Programmeren is bestemd voor developers die in Java willen leren programmeren of personen die Java code willen begrijpen.

Voorkennis Cursus Java Programmeren

Elementaire kennis van en ervaring met programmeren is wenselijk om aan deze cursus te kunnen deelnemen. De principes van Object Oriented Programming met Java worden toegelicht. Voorafgaande kennis hiervan is niet nodig maar bevorderlijk voor de begripsvorming.

Uitvoering Opleiding Java Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en wordt afgewisseld met oefeningen. Demos zorgen voor een verduidelijking van de theorie. Er wordt gewerkt met Java 8. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Cursus Java Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java Programmeren.

Inhoud Cursus Java Programmeren

De cursus Java Programmeren behandelt de fundamentals van het programmeren in Java op basis van versie 8 van het Java platform. Naast de fundamentals van Java komen in de cursus ook de vernieuwingen in Java 8 zoals lambda’s, optionals en de stream API aan de orde. Door middel van op elkaar volgende oefeningen in een case study, leren de deelnemers om te programmeren met de variabelen, data types, operatoren en control flow constructies van de Java taal. In de cursus wordt vervolgens ingegaan op object georiënteerde begrippen als class, object, encapsulation, inheritance en polymorphisme. Aandacht wordt besteed aan fouten en exception handling en er wordt besproken hoe Java software wordt opgedeeld in packages. Ook de splitsing van een programma in verschillende subtaken door middel van threads en de synchronisatie van deze threads is onderwerp van de cursus. Eveneens zijn geparametriseerde types, generics, en het gebruik daarvan in het Collection Framework onderdeel van het cursusprogramma. Optionele modules, indien de tijd het toelaat, zijn de toegang tot databases met JDBC en Java Beans. Deze cursus is een goede voorbereiding op het Java 8 OCA, Oracle Certified Associate, examen. In combinatie met de cursus Advanced Java Programming bereidt deze cursus ook voor op het Java 8 OCP, Oracle Certified Professional, examen.

Module 1 : Basic Concepts

Module 2 : Language Syntax

Module 3 : Classes and Objects

History of Java
Java Overview
Language Editions
Java Platform
Java Community Process
Libraries
Java Language
Security
Application Types
Compiling Programs
Running Programs
Compiler and Interpreter
Application Structure
Garbage Collection
Java Comments
Types of Variables
Primitive Data Types
Block Statements
Operator Precedence
if else Statements
switch Statement
for and while Loop
do while Loop
break and continue
Arrays
Enhanced for Loop
Strings
Formatted Output
Class Definition
Encapsulation
Access Modifiers
Creating Objects and Constructors
Fields and Methods
Using Objects
static Modifier
this Keyword
Parameter Passing
Method Overloading
Variable Arguments
Object References
final Modifier
Object Destruction

Module 4 : Inheritance

Module 5 : Exception Handling

Module 6 : Packages

Single Inheritance
extends Keyword
Overriding Methods
Hiding Attributes
Calling Base Constructors
Polymorphism
Abstract Classes and Interfaces
Implementing Interfaces
Default Methods
Type Casting
Implicit and Explicit Casting
Cloneable Interface
Cloning Objects
Error and Exceptions in Java
Checked and Unchecked Exceptions
Exception Hierarchy
Multiple Catch Clauses
finally Clause
try with Resources
Exception Information
Common Exceptions
Throwing and Rethrowing Exceptions
User Defined Exceptions
Chained Exceptions
Stack Traces
Assertions
Inside Packages
Standard Java Packages
java.lang Package
Packages and Directories
Importing Classes
Wildcard Import *
Full Class Names
Using Packages
CLASSPATH
import static
Packages and Visibility
Packaging in JAR
Runnable JARS

Module 7 : Threads

Module 8 : Synchronization

Module 9 : Special Classes

Thread Characteristics
Threads Benefits and Drawbacks
Java Thread Model
Thread Class
Runnable interface
Extending Thread
Implementing Runnable
Daemon Threads
Thread Life Cycle States
Sleeping and Yielding Control
Using join and interrupt
Thread Priorities
Concurrent Method Activation
Synchronization Mechanisms
synchronized Modifier
Blocking on a Monitor
Mutual Exclusion in Java
synchronized Block
Locking and Statics
Deadlock
Interthread Communication
Condition Synchronization
Using wait and notify
while Loop and notifyall
Inner Classes
Types of Inner Classes
Anonymous Inner Classes
Static Inner Classes
Lambdas
Functional Interfaces
Enumerations
Enum Types
Declaring Enums
Enums as Constant Objects
Enums are Classes
Enum Methods and Fields

Module 10 : Utility Classes

Module 11 : Collection Framework

Module 12 : Generics

Object Class
Wrapper Classes
Autoboxing and Unboxing
Overriding equals
Math Class
Date and LocalDate
Regular Expressions
Scanner Class
System Class
Locale Class
Localizing Dates and Numbers
Localizing Currencies
Framework Branches
Implementation Classes
Collection and Map Interface
Iterator Interface
List Interface
ArrayList and LinkedList Class
Set and SortedSet
Comparable Interface
Comparator Interface
Collections and Streams
map, filter and foreach Method
collect Method
Generics Explained
Need and Benefits of Generics
Generics in Collections
Generic Characteristics
Type Erasure
Bounded Type Parameter
Generics and Subtyping
Inheritance Relationships
Wildcards
Upper and Lower Bounded Wildcards
Raw Types
Generic Methods

Module 13 : Stream I/O

Optional Module : JDBC

Optional Module : Java Beans

I/O Basics and Classes
Byte and Character Streams
Standard I/O Streams
Stream Types
Data Sink Streams
Processing Streams
Buffered Streams
Data Conversion Streams
Serialization
Serializable Classes
Object Streams
JDBC Overall Architecture
JDBC Drivers
JDBC URL’s
Class forName
Making Connections
Executing a Statement
Retrieving Results
Transactions
Prepared Statements
Object Relational Gap
Object Relational Mapping
Software Components
Java Beans
Properties
Getters and Setters
Beans Terminology
Bean Component Model
Bean Event Pattern
Event Firing
Event Class
Event Listener Interface
Dispatching Events

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl