fbpx

Cursus Modern C++ Programmeren

In de cursus Modern C++ komen de nieuwe en geavanceerde aspecten van de C++ taal gebaseerd op de standaarden C++11, C++14, C++17 en C++20 ruimschoots aan de orde.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Modern C++ Programmeren : Inhoud

  C++11 Features

  De cursus gaat van start met een overzicht van de features die in C++11 zijn geïntroduceerd zoals type inference, initializer lists, range based for loop, lambda functies en strongly typed enums.

  Right References en Move Constructors

  Vervolgens wordt ingegaan op right references en de performance winsten die geboekt kunnen worden door move constructors naast copy constructors te gebruiken.

  Inheritance Toevoegingen

  Ook de nieuwe mogelijkheden met betrekking tot inheritance met de keywords default, delete, override en final komen aanbod. En passant wordt ingegaan op de implementatie van virtual functions en de noodzaak van virtual destructors.

  Smart Pointers

  Daarnaast wordt in detail gekeken naar smart pointers en hierbij komen unique pointers, shared pointers en weak pointers aan de orde.

  Operator Overloading en Templates

  Ook operator overloading en templates staan op het programma, waarbij ingegaan wordt op variadic templates en perfect forwarding.

  RAII Pattern

  Het modern C++ Resource Acquisition is Initialization ofwel RAII idioom komt aan de orde bij exception handling.

  Multithreading

  Threads evenals de synchronisatie tussen threads zijn onderdeel van de standaard en worden besproken. Hierbij wordt ook ingegaan op asynchrone calls met promises en futures.

  C++11, C++17 en C++20 Features

  Vervolgens komen specifieke C++11, C++17 en C++20 features aan bod zoals optional types, structured binding declarations en constructies uit de wereld van functioneel programmeren zoals fold expressions.

  Advanced STL

  De cursus besluit met een overzicht van de geavanceerde mogelijkheden van de Standard Template Library STL.

 • Cursus Modern C++ Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Modern C++ Programmeren

  De cursus Modern C++ Programmeren is bedoeld voor developers die bekend zijn met C++ maar die zich willen verdiepen in de nieuwste en meest geavanceerde technieken en mogelijkheden van de taal.

  Voorkennis Cursus Modern C++

  Om aan deze cursus deel te nemen is kennis van de basis concepten van C++ en ervaring met programmeren in C++ vereist.

  Uitvoering Training Modern C++

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo's worden gebruikt om de behandelde concepten te verhelderen. Er is een sterke afwisseling van theorie en praktijk en ruime gelegenheid om te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Modern C++

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Modern C++ Programmeren.

  Cursus Modern C++ Programmeren
 • Cursus Modern C++ Programmeren : Modules

  Module 1 : Modern C++ Features

  Module 2 : Move Semantics

  Module 3 : Inheritance

  C++11 Features
  Type Inference
  Auto Keyword
  Deduction with decltype
  Uniform Initialization
  Initializer Lists
  Range Based for Loop
  Null Pointer Constant
  constexpr Keyword
  Static Asserts
  Lambda Functions
  Strongly Types Enums
  User Defined Literals
  Raw String Literals
  Reference Initialization
  References and Pointers
  Rvalues and Rvalues in C++
  Passing and Returning References
  Rvalue References
  Comparing Reference Types
  Rvalue Reference Usage
  Assignment Operator
  Copy Constructor
  Passing and Returning Objects
  Passing References to Objects
  Move Constructor
  Move Assignment Operator
  Golden Rule of 5
  default and delete Keyword
  Delegating Constructors
  Inheritance
  Calling Base Class Constructors
  Multiple Inheritance
  Virtual Derivation
  Polymorphism
  Virtual Functions
  Abstract Classes
  Interfaces in C++
  Destructors and Inheritance
  Virtual Destructors
  override Specifier
  final Specifier

  Module 4 : Smart Pointers

  Module 5 : Operator Overloading

  Module 6 : Templates

  unique_ptr
  Using unique_ptr
  Specialization for Arrays
  Replacement for std::auto_ptr
  std::make_unique
  shared _ptr Pointer
  Control Block
  shared_ptr Destruction Policy
  shared_ptr Interface
  Cyclic References
  weak_ptr
  Syntax Operator Overloading
  Overloading Numeric Types
  Overloading Overview
  Overloading Restrictions
  When not to Overload
  Operators as Class Members
  Operators as Friend Functions
  Overloading Stream Operators
  Overloading ostream and istream
  Overloading Unary Operators
  Overloading Binary Operators
  Template Functions
  Template Specialization
  Template Parameter List
  Inclusion Compilation Model
  Class Templates
  Template Member Functions
  Template Parameter Scope
  Templates and Statics
  Templates and Friends
  Alias Templates
  Perfect Forwarding

  Module 7 : Exception Handling

  Module 8 : Multiple Threads

  Module 9 : Synchronization

  Error Conditions and Exceptions
  Class Objects as Exceptions
  Parameter Catch Block
  Catching in Hierarchy
  Golden Rule
  Rethrowing Exceptions
  noexcept Specifier
  Preventing Resource Leaks
  RAII Idiom
  C++ Standard Exceptions
  User Defined Exceptions
  Exception Handling Costs
  Multiple Threads
  Benefits and Drawbacks
  Thread Class
  Joining Threads
  Detaching Threads
  Thread ID
  Callables
  Passing Parameters
  Pass by Reference
  Pass by std::ref and std::move
  Member Function as Thread
  Thread Local Storage
  Data Corruption
  Lock Guard
  Automatic Lock Management
  Mutex and RAII
  Recursive Locking
  Atomic Types
  Call Once
  Event Handling
  Condition Variables
  Wait and Notify
  Promises and Futures
  Asynchronous Tasks

  Module 10 : C++14-17-20 Features

  Module 11 : Standard Template Library

  Init-statement for if
  Selection Initialization
  Structured Binding Declarations
  const if Expressions
  Guaranteed Copy Elision
  Inline Variables
  Fold Expressions
  Optional Type
  Small String Allocations
  String View
  Generic lambdas
  Aggregate initialization
  STL Core Components
  Containers, Algorithms and Iterators
  Vectors, Lists and Dequeues
  Adapters and Associative Containers
  Maps and Hash Maps
  Bitsets
  STL Iterators
  Reverse and Iostream iterators
  Function objects
  STL Algorithms
  Predicates and Comparators
  STL Allocators
 • Cursus Modern C++ Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Modern C++ Programmeren : Reviews

 • Cursus Modern C++ Programmeren : Certificaat